Kiến nghị thu hồi gần 30.000 tỷ đồng, hàng nghìn ha đất

Theo đó, trong năm 2012, toàn ngành đã triển khai 9.685 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội và 168.702 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành của 527.544 tổ chức, cá nhân.

Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 29.860 tỷ đồng, 1.533 ha đất; xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 13.085 tỷ đồng; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 31.130 tỷ đồng (đã xử lý 21.549 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 69,22%); kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 1.033 tập thể, 2.212 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 59 vụ việc, 104 người.

Cũng trong năm qua, ngành thanh tra đã phát hiện 89 vụ, 107 người có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tài sản là 104.592 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 104.592 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 2 tập thể, 56 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra hình sự 24 vụ, 42 người, xử lý trách nhiệm 20 người đứng đầu.

Theo kế hoạch công tác năm 2013, Thanh tra Chính phủ cho biết sẽ tập trung đẩy mạnh thanh tra trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc quản lý, khai khác, và chế biến khoáng sản; quản lý hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu; quản lý thị trường chứng khoán, thị trường vàng; thực hiện chính sách pháp luật trong các lĩnh vực ngân hàng.

Ngoài ra, cơ quan này cũng sẽ chú trọng thanh tra chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm; chương trình xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ phát triển kinh tế nông thôn, miền núi; thanh tra việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành quản lý….

Đặc biệt, trong năm nay, Thanh tra Chính phủ sẽ tăng cường thanh tra trách nhiệm về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các quận, huyện, thành phố, thị xã, tập trung vào các nội dung như: công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, giao đất, giao rừng; quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản; quản lý đầu tư xây dựng; tài chính ngân sách, đầu tư mua sắm công…