Công ty cho thuê tài chính Sacombank-LC

Theo giấy phép thành lập, Sacombank-LC có vốn điều lệ là 100 tỷ đồng VN, thời gian hoạt động là 50 năm và có địa chỉ trụ sở chính là 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM.

Sacombank-LC được phép triển khai các hoạt động huy động vốn từ các nguồn như: Nhận tiền gửi có kỳ hạn 1 năm trở lên của tổ chức, cá nhân và vay vốn ngắn, trung và dài hạn của tổ chức tín dụng trong và ngoài nước; phát hành các giấy tờ có giá như kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu… có thời hạn trên 1 năm để huy động vốn của tổ chức và cá nhân trong nước.

Sacombank-LC sẽ được phát hành trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và giấy tờ có giá khác có thời hạn trên 1 năm để huy động vốn của tổ chức và cá nhân nước ngoài khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cũng như được tiếp nhận các nguồn vốn khác theo quy định.

Các nghiệp vụ mà Sacombank-LC được thực hiện là cho thuê tài chính; tư vấn cho khách hàng về những vấn đề có liên quan đến nghiệp vụ cho thuê tài chính; Nhận ủy thác bằng máy móc, thiết bị để cho thuê tài chính đối với khách hàng; nhận uỷ thác bằng tiền từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để nhập máy móc, thiết bị cho thuê tài chính đối với khách hàng…

Ngoài ra, Sacombank-LC được thực hiện các nghiệp vụ bảo lãnh liên quan đến cho thuê tài chính; cho thuê vận hành; mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.